toimintaterapia ja ryhmätheraplay

Toimintaterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö

Toimintaterapeutin tehtävä on mahdollistaa asiakkaan osallistumista arjen toimintoihin kuten itsestä huolehtimiseen tai koulunkäyntiin. Toimintaterapiassa tehdään tavoitteellisia ja asiakkaalle merkityksellisiä toimintoja, jotka tähtäävät asiakkaan taitojen kehittymiseen. Oikein valitun toiminnan lisäksi terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde on tärkeä. Jokainen harjoitekerta tähtää asiakkaan onnistumisen tunteen saavuttamiseen. Toimintaterapeutin tehtävä on muokata ympäristöä ja toimintaa siten, että asiakas onnistuu toiminnassa omista rajoitteistaan huolimatta. Toimintaterapia-arviossa toimintaterapeutti tutkii asiakkaan taitoja, toimintavalmiuksia ja suoriutumistä arjessa.

 

Toimintaterapiassa harjoiteltavia asioita voivat olla:

  • Kädentaidot, kynätaidot
  • Kehonhahmotus, liikkeiden säätely, aistisäätely
  • Itsetuntemus, itsetunto, tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu
  • Sosiaaliset- ja yhteistyötaidot
  • Leikkitaidot
  • Keskittyminen, tarkkaavuus, toiminnanohjaus
  • Kognitio: esim. visuaalinen hahmottaminen, muististrategiat ja ongelmanratkaisu

Lähde: Hautala ym. 2011: Toiminnan Voimaa, Holma ym. 2003: Toimintaterapianimikkeistö

 

Lasten ja nuorten traumapsykoterapia

LASTEN JA NUORTEN TRAUMAPSYKOTERAPIA- koulutushoidot

 

Opiskelen Lasten ja nuorten traumapsykoterapiaa Oulun yliopistossa. Koulutukseeni liittyen otan vastaan koulutuspotilaita vastaanottotiloissani Raahessa. Koulutushoidot ovat työnohjattuja ja tästä syystä osin videoituja hoitoja, joihin terapeutti ja asiakas sitoutuvat yleensä 1-2 vuoden ajaksi.  

Toteutan lasten ja nuorten traumapsykoterapiaa Raahen perheneuvolassa harjoitustöinä ja tämä työskentely on potilaalle ilmaista (paikat täynnä). Potilaaksi voi hakeutua myös omakustanteisesti opiskelijahinnalla 60e/45min. Opiskelijan toteuttama psykoterapia ei oikeuta kela-korvaukseen. Toiminnan Taidolla on potilasvakuutus.

 

Kenelle traumapsykoterapia soveltuu?

Lasten ja nuorten traumapsykoterapia on noin 3-25- vuotiaille suunnattua psykoterapiaa, johon tullaan erikoislääkärin lähetteellä. Traumapsykoterapia on erikoistunut traumaperäisten oireiden vähentämiseen ja lapsen turvallisuuden tunteen ja tunnetaitojen vahvistumiseen. 

Lapsen traumaperäinen oireilu voi olla seurausta järkyttävässä tai henkeä uhkaavassa tilanteessa olemisesta kerran tai toistuvasti tai esimerkiksi henkisesti tai fyysisesti kaltoinkohtelevasta kasvuympäristöstä, adoptiosta, huostaanotosta, menetyksestä tai lääketieteellisestä operaatiosta. Traumapsykoterapialla voidaan hoitaa muun muassa onnettomuuksien ja väkivaltatilanteiden jälkeisiä posttraumaattisia stressireaktioita että pidempiaikaisesta stressitilasta aiheutunutta kompeksisempaa traumaoireilua tai dissosiaatiohäiriöitä.

 

Mitä lasten ja nuorten traumapsykoterapia-hoito sisältää?

Lasten ja nuorten traumapsykoterapia sisältää oirekuvan ja tavoitteiden kartoittamista sekä psykoedukaatiota asiakkaalle ja perheelle. Traumapsykoterapiassa harjoitellaan vakauttavia, turvallisuutta sekä arjen hallintaa lisääviä keinoja ja taitoja. Lapsen käsityskyvyn ylittävät häritsevät elämäntapahtumat jäsentyvät keskustelun, leikin, kuvallisen ilmaisun tai ja kehollisten harjoitteiden kautta. Hoidon edistymistä kohti tavoitteita arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tämän verkoston kanssa. Hoitoon sisältyy ohjauskäyntejä asiakkaan kanssa sovittujen henkilöiden kuten vanhempien/huoltajien kanssa. Hoidosta kirjataan vuosittain yhteenveto.

 

Ryhmätheraplay

Toiminnan Taidon palveluissa ryhmätheraplay on tavoitteellista leikkitoimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan myönteisesti lasten välisiin suhteisiin ja ryhmädynamiikkaan.  Toisinaan lapsen toimintaterapiajakson yhteydessä toteutetaan lyhytinterventio sisarusten, luokkakavereiden tai päiväkotiryhmän kesken.  

Ryhmätheraplay on ohjaajien ja ryhmän osallistujien välistä, ja samalla ryhmän keskeistä, etukäteen suunniteltua leikkimielistä toimintaa. Sen tavoitteena on tarjota jäsentyneissä tilanteissa haasteita, onnistumisen kokemuksia, iloista vuorovaikutusta, hoivaa ja rohkaisua. Ryhmätheraplay on suunnitelmallista, vuorovaikutteista ja hauskaa leikkiä, joka soveltuu kaikille. Sitä voidaan käyttää myös kehitystä ja tunne-elämää tukevana hoitomuotona.

Ryhmätheraplayn leikit ja iloiset aktiviteetit ovat lyhyitä, turvallisia, hauskoja ja palkitsevia. Toimintaan kuuluu oleellisina hyvä kosketus, katsekontakti ja hyväksyntä. Leikkihetkillä käytetään paljon rentouttavaa ja rakentavaa huumoria. Ryhmätheraplayta voidaan toteuttaa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa, vanhempi-lapsiryhmissä, lastenpsykiatrista hoitoa antavissa yksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa. Sitä on ryhdytty käyttämään myös vanhustyössä.

Ryhmätheraplay perustuu theraplay-terapiaan, joka on lyhytinterventio vanhemman ja lapsen välisen kiintymyssuhteen sekä hoivan ja jäsentämisen taitojen vahvistamiseksi. Katso lisätietoja theraplaysta.Theraplay on lähtöisin yhdysvalloista. Suomessa Theraplay-terapeuttien koulutuksesta ja työnohjauksesta vastaa Suomen Theraplay-Yhdistys ry.

Lähde: Suomen Theraplay-yhdistys ry