Toimintaterapia-arvio antaa tietoa asiakkaan toimintakyvystä

Toimintaterapia perustuu asiakkaan toimintakyvyn arvioon

Toimintaterapia-arviossa tutkitaan asiakkaan taitojen kehitystä sekä osallistumista arjessa. Toimintaterapeutti haastattelee, havainnoi ja testaa asiakkaan valmiuksia saadakseen tietoa asiakkaan suoriutumisesta suhteessa ympäristön vaatimuksiin. Arvioinnin perusteella annetaan ohjausta tai asetetaan toimintaterapian tavoitteet.

Terapiajakson loppupuolella asiakkaan toimintakykyä arvioidaan uudelleen, jotta saadaan tietoa terapian tuloksellisuudesta. Toiminnan Taidossa pyritään tuottamaan mitattavissa olevia tuloksia terapian vaikuttavuudesta. Terapiajakson päätteeksi tehtävässä loppuarviossa pyritään käyttämään havainnoinnin ja haastattelujen lisäksi myös toimintaterapian testejä, mikäli asiakkaalle ei ole sovittu väliarviota lähettävän toimintaterapeutin luokse.


Toiminnan Taidon arviointivälineistöä

Yleiset

 • Toimintaan motivoitumisen arviointi (VQ-FI)
 • Toiminnallisen suoriutumisen arvionti (COPM-haastattelu)

Lapset

 • BeeryVMI (6. painos) sekä lisätestit Visual Perception ja Motor Coordination
 • Miller Function & Participation Scales- sensomotorisen kehityksen tutkimus
 • Ralla-leikin havainnointi -käsikirja ja -lomake. Ralla-koulutus 2015.
 • Pediatric Activity Card Sort- itsearviomenetelmä
 • The Child Occupational Self Assessments (cosa-lomake)
 • SPM Sensory Processing Measure -aistisäätelytutkimus
 • Viivi 5–15: Kyselylomake vanhemmille lapsen kehityksestä ja käyttäytymisestä
 • Kliininen havainnointi- sensomotoriikan kehityksen kartoitus

Aikuiset

 • JES-jokapäiväisestä elämästä selviytyminen - itsearvio
 • Mini-mental state examination
 • MOHOST inhimillisen toiminnan mallin seulonta-arviointi
 • OSA (Occupational Self Assessment)- itsearvio
 • OPHI-II Toimintahistoriaa ja toimintakykyä arvioiva haastattelu


Toiminnan Taito tuottaa toimintakyvyn arvioita lapsille ja aikuisille

Kun toimintakyvyssä tai kehityksessä havaitaan pulmia, on asiaa syytä tutkia tarkemmin. Toimintaterapeutin arvioon ohjautuu erityisesti lapsia, joilla on motoriikan, aistisäätelyn, visuomotoriikan, sosiaalisten taitojen, hahmottamisen, keskittymisen tai leikki- ja itsestähuolehtimisen taitojen viivettä. Aikuisten toimintakyvyn tutkimuksia tehdään Toiminnan Taidossa lähinnä psykososiaalisten/psykiatristen oireiden rajoittaessa toimintaa. Voit saada maksusitoumuksen toimintakyvyn arvioon tai ostaa arvion itse. Terveydenhuollon organisaatiot voivat tiedustella myös ostopalvelun mahdollisuutta sijaisuuksiin tai muihin määräaikaisiin arviointityön tarpeisiin.

Toimintakyvyn arviot toteutetaan yleensä kunnallisesti, mutta yksityinen arvio voi nopeuttaa tutkimukseen pääsyä ja ohjauksen saamista. Toiminnan Taidossa arviot toteutetaan yleensä kolmen–viiden käyntikerran aikana, jotta asiakkaan taidoista saadaan riittävästi luotettavaa tietoa. Arviokäynnit sisältävät haastattelua, toiminnan havainnointia sekä tarvittaessa valmiustason testejä sopivilla toimintaterapian testimenetelmillä. Arviokokonaisuuteen sisältyy kirjallinen yhteenveto ja ohjausta kuntoutuspalveluiden käyttöön. Yhteistyö kunnallisten kuntoutuspalveluiden kanssa on tärkeää Toiminnan Taidossa, minkä vuoksi ennen arvion aloittamista toimintaterapeutti pyytää usein lupaa konsultoida asiakkaan oman terveyskeskuksen toimintaterapeuttia. Toimintaterapia-arvion hinta on keskimäärin 400–600 euroa riippuen käyntimäärästä. Soita ja kysy lisää!